News

ຮັບຈອງແລະອອກປີ້ເຮືອບິນຂອງຫລາຍໆ ສາຍການບີນທົ່ວໂລກ
ຮັບຈອງແລະອອກປີ້ເຮືອບິນຂອງຫລາຍໆ ສາຍການບີນທົ່ວໂລກ
ລາວຟລາຍ ເປັນບໍລິສັດ ໄດ້ຮັບອານຸຍາດ ເປັນຕົວແທນຈຳຫນ່າຍປີ້ເຮືອບິນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຈາກສາຍການບິນ ຢ່າງເປັນທາງການ ເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍຢ່າງເປັນທາງການ ສາຍການບິນລາວ QV-LAO AIRLINES ສາຍການບິນໄທ ແອເວ TG-THAI AIRWAYS INTERNATIONAL ສາຍການບິນ ຫວຽດນາມ ແອລາຍ VN/-VIETNAM AIRLINE ສາຍການບິນ ກຸງເທບ ແອເວ PG-BANGKOK AIRWAYS ສາຍການບິນ ໄຊນາ ແອລາຍ CI-CHINA AIRLINES ສາຍການບິນ ໄຊນາອິດສເທີນ MU- CHINA EASTERN AIRLINES
ຄິດຈະເດີນທາງ ຄີດເຖີງ ລາວຟລາຍ !
Cheap flights from Laos to New York, Cheap flights from Laos to Haiwaii, Cheap flights from Laos to Detroit, Cheap flights from Laos to Chicago, Cheap flights from Laos to Dallas/Ft Worth, Cheap flights from Laos to Seattle/Tacoma, Cheap flights from Laos to Atlanta ,
ປີ້ເຮືອບີນ ເດີນທາງ ຈາກ ວຽງຈັນ ຫລື ຫລວງພຣະບາງ ໄປ ປະເທດຢີ່ປຸ່ນ ລາຄາໄປກັບເລີ່ມຕົ້ນພຽງ:360.00USD
ໜີຮ້ອນໄປທ່ຽວທະເລ ສຳພັດສະເຫນ່ ທະເລ Maldives ! ໂປຣແກມ ທ່ອງທ່ຽວທະເລ ເມົາດີບ ຸ5ມື້4ຄືນ ( 2ຄືນທີ ກຸງເທບ 2 ຄືນທີ່ມົາດີບ)

Copyright © 2015 LaoFly. All Rights Reserved.