News Gallery

ຄິດຈະເດີນທາງ ຄີດເຖີງ ລາວຟລາຍ !

ຄິດຈະເດີນທາງ ຄີດເຖີງ ລາວຟລາຍ !

ປີ້ຢົນລາຄາຖືກ,ລາວຟລາຍ
ປີ້ເຮືອບິນລາຄາຖືກ,ລາວຟລາຍ
ປີ້ເຮືອບີນລາຄາພິເສດ,ລາວຟລາຍ
ປີ້ຢົນລາຄາພິເສດ,ລາວຟລາຍ

ລາວຟລາຍ ເປັນຫນື່ງໃນ ບໍລິສັດ ໃນເຄືອ ຂອງບໍລິສັດ ທຣານເອກສະເພຣສ ທີ່ ໄດ້ຮັບອານຸຍາດ ເປັນຕົວແທນຈຳຫນ່າຍປີ້ເຮືອບິນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຈາກສາຍການບິນ ຢ່າງເປັນທາງການ

ເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍຢ່າງເປັນທາງການ

ສາຍການບິນລາວ QV-LAO AIRLINES
ສາຍການບິນໄທ ແອເວ TG-THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
ສາຍການບິນ ຫວຽດນາມ ແອລາຍ VN/-VIETNAM AIRLINE
ສາຍການບິນ ກຸງເທບ ແອເວ PG-BANGKOK AIRWAYS
ສາຍການບິນ ໄຊນາ ແອລາຍ CI-CHINA AIRLINES
ສາຍການບິນ ໄຊນາອິດສເທີນ MU- CHINA EASTERN AIRLINES

ຮັບຈອງແລະອອກປີ້ເຮືອບິນຂອງຫລາຍໆ ສາຍການບີນທົ່ວໂລກ

Copyright © 2015 LaoFly. All Rights Reserved.